หน้าแรก » รายการสินค้า » โปรแกรม » อื่นๆ » CDP-OT25 ข้อมูลสมาชิก  |  สินค้าในรถเข็น  |  บันทึกการสั่งซื้อ   
หมวดสินค้า
โปรแกรม-> (307)
  วินโดว์ (76)
  กราฟฟิค (60)
  เว็บดีไซน์ (5)
  เขียนแบบ (30)
  Developer (3)
  พจนานุกรม (6)
  แผนที่ (6)
  คาราโอเกะ (20)
  QuickPC (50)
  คลิปอาร์ต
  Mac&Linux (8)
  บัญชี (3)
  อื่นๆ (40)
แผ่นสอน-> (110)
เกมส์-> (20)
เพลง-> (28)
หนัง->
หนังสือ->
สินค้ามือสอง-> (1)
บอกต่อเพื่อน
 
บอกต่อเพื่อนสเกียวกับสินค้านี้
สินค้าใหม่ มีต่อ
Color Efex Pro 4 for Photoshop
Color Efex Pro 4 for Photoshop
150.00บาท
บอกต่อเพื่อน
 
บอกต่อเพื่อนสเกียวกับสินค้านี้
ข้อมูล
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ติดต่อเรา
ภาษา
Thai English
SPSS V16.0 (ล่าสุด) แถมคู่มือการใช้อย่างละเอียด
[CDP-OT25]
150.00บาท

SPSS v16.0 (ล่าสุด) โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ฯลฯ

spss v16
ตัวโปรแกรมใช้งานได้สมบูรณ์ 100% ไม่ต้อง Crack ไม่ต้องใส่ Serial spss v16
spss v16
spss v16
ภายในแผ่นนี้แถม E-book การใช้ SPSS (ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งเอกสารที่เป็นสื่อ การใช้งานในรูปแบบ word และ powerpoint รวมกว่า 50 บทความ spss v16
spss v16
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมีแถม !! คู่มือการใช้ (ภาษาไทย) อย่างละเอียด ------------------------------------------------------------------------- บทที่ 1 บทนำ 1. ความหมายของสถิติ 2. ประเภทของสถิติ 3. ระดับการวัด 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5. ตัวแปร 6. ชนิดของตัวแปร 7. สมมติฐาน 8. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 9. การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 10. การพิจารณาความมีนัยสำคัญทางสถิติ 11. แฟ้มที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 12. การใช้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS 10.0 for Windows 13. การนิยามตัวแปร 14. การบันทึกแฟ้มข้อมูล 15. การเปิดแฟ้มข้อมูล 16. การวิเคราะห์ข้อมูล 17. การปิดโปรแกรม บทที่ 2 การแจกแจงความถี่สถิติพื้นฐาน 1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน 2. การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 3. การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย 4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง บทที่ 3 การจัดกระทำกับข้อมูล 1 การแปลงค่าข้อมูล 2 การเลือกข้อมูล 3 การเพิ่มลดข้อมูล 4 การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลชนิดอื่น บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : t-test 1. การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับประชากร หรือค่าคงที่ในทฤษฎี 2. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว บทที่ 6 การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ 1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 2. สหสัมพันธ์แยกส่วน บทที่ 7 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 1. การหาอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test 2. ความเชื่อมั่น 3. การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 4. การวิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบ (p, r, delta) 5. การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย (p, r) บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 1. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 3. การทดสอบนัยสำคัญ 4. วิธีการคัดเลือกตัวแปร 5. SPSS for Windows 6. การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Blockwise Selection บทที่ 10 การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ 1. กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว 2. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 3. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 4. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 5. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน บทที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ บทที่ 12 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ 1. คะแนนจะต้องมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 2. ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน 3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน บทที่ 13 การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 1. รูปแบบสุ่มสมบูรณ์ 2. รูปแบบกลุ่มสุ่ม 3. รูปแบบแฟคทอเรียล 4. Nested Design 5. รูปแบบจัตุรัสลาติน 6. Split-Plot Design 7. รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 8.รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated Measure Design) บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท บทที่ 15 การจัดกระทำกับตาราง Output ใน SPSS 10.0 for Windows 1. การเลือกรูปแบบตาราง 2. การสลับแถวและสดมภ์ 3. การตัดสดมภ์ที่ไม่ต้องการออก 4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะตาราง 5. การจัดตำแหน่งของค่าในตาราง 6. การกำหนดแบบอักษรให้กราฟ 7. การนำตารางผลการวิเคราะห์ไปใส่ในเอกสาร MS Word บทที่ 16 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนำเข้าที่อยู่ในรูปของเมตริก บรรณานุกรม ปิดท้ายแถมฟอนต์ภาษาไทยสำหรับ SPSS โดยเฉพาะกันเลยครับ คุ้มสุดคุ้มภายในแผ่นนี้แผ่นเดียวครับ อย่าช้ารีบจับจองเป็นเจ้าของด่วนครับ.... จำนวน 1 CD

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเวปไซด์สินค้า.
สินค้านี้ถูกบันทึกอยู่ในรายการสินค้าเมื่อ 29 มกราคม, 2009.
ความคิดเห็น
ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ได้ซื้อ
แผ่นสอน Excel 2010 (DVD)
แผ่นสอน Excel 2010 (DVD)
แผ่นสอนล้างเครื่องลงใหม่ด้วยตัวคุณ
แผ่นสอนล้างเครื่องลงใหม่ด้วยตัวคุณ
Windows 8.1 Pro X86 (32 Bits)
Windows 8.1 Pro X86 (32 Bits)
แผ่นสอน Excel Functions Vol.2 (DVD)
แผ่นสอน Excel Functions Vol.2 (DVD)
แผ่นสอน Excel Functions Vol.1 (DVD)
แผ่นสอน Excel Functions Vol.1 (DVD)
ENGINEERING Vol.38 (For Civil Engineer)
ENGINEERING Vol.38 (For Civil Engineer)
ค้นหาสินค้า
 

ค้นหาละเอียด
รถเข็น มีต่อ
0 ชิ้น
ข้อมูลผู้ผลิต
BuyCDToday
เวปไซด์ BuyCDToday
สินค้าอื่น
ความคิดเห็น มีต่อ
แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นสินค้านี้
ภาษา
Thai English
 Copyright©2005-2011 BuyCDToday  Powered by BuyCDToday
สมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อ | เข้าระบบ (สมาชิก) | หน้าแรก | ช่วยเหลือ | แจ้งโอนเงิน | แจ้งปัญหา | ความคิดเห็น | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
หมวดสินค้า : โปรแกรม | แผ่นสอน | เกมส์ | เพลง | หนัง | หนังสือ | สินค้ามือสอง | รายการสินค้าใหม่ | แผ่นลดราคา | ตรวจสอบรายการที่จัดส่ง

ติดต่อเราที่ โทร: 089-594-000-6 (คุณมิตร) | อีเมล์: buycdtoday@hotmail.com
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไอทีจีเนียส itgenius สอน php อบรม php mysql สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ สอน อบรม เรียน java programming สอน อบรม เรียน android สอน อบรม เรียน microsoft excel สอน อบรม เรียน iOS iphone สอน อบรม เรียน html 5 css3 สอน อบรม เรียน asp.net